Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla 14 wychowanków. Dom Dziecka posiada 10 miejsc socjalizacyjnych oraz 4 miejsca interwencyjne. W kętrzyńskiej placówce mieszkają dzieci pochodzenia polskiego oraz dzieci pochodzące z Iraku, Syrii, Wietnamu, Erytrei, Afganistanu. 

Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie funkcjonuje od 01.03.2014r. i został powołany na podstawie Uchwały XXV/231/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28.11.2013r. 

Do zadań Powiatowego Domu Dziecka  w Kętrzynie należy w szczególności:

  • Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki
  • Zaspokajanie podstawowych potrzeb dzieci w tym: emocjonalnych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych
  • Zapewnienie dzieciom kształcenia w szkołach różnego typu
  • Wyrównywanie opóźnień rozwojowych dzieci i opóźnień szkolnych
  • Współpraca z rodziną dziecka oraz podejmowanie działań mających na celu powrót dziecka do domu rodzinnego lub umieszczenie w innej formie pieczy zastępczej.