W Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie przebywają dzieci i młodzież z powiatu kętrzyńskiego oraz dzieci i młodzież cudzoziemska. Niezależnie skąd dzieci pochodzą, pobyt w Domu Dziecka świadczy o tym , że w życiu tych młodych ludzi doszło do zdarzenia, które było dla nich trudne i stresujące. Wszystkie dzieci otrzymują opiekę, wsparcie, pomoc odpowiednią do zdiagnozowanych potrzeb, ........ Tolerancja dla różnic kulturowych  i wzajemna akceptacja to wyzwanie dla wielu ludzi, ale nie dla nas.  U nas jest to zwykła codzienność, akceptujemy różnice kulturowe bo mamy je na co dzień w osobach koleżanek i kolegów z różnych stron świata.  Razem mieszkają dzieci pochodzenia polskiego i cudzoziemcy. W 2021r. w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej czasowo przebywali nastolatkowie z Afganistanu, Iraku, Rosji, Somalii, Gwinei,  Lubimy się nawzajem się poznawać, dzielimy się naszymi tradycjami i zwyczajami, poznajemy upodobania kulinarne, jesteśmy siebie ciekawi. Wspólnie spożywamy posiłki, gotujemy, oglądamy telewizję, gramy w gry, rysujemy, śpiewamy, uprawiamy sport, obchodzimy święta i uroczystości. Pomimo różnych doświadczeń jesteśmy tacy sami. Każde dziecko, każdy nastolatek, każdy człowiek w głębi serca potrzebuje miłości, rodziny, bezpieczeństwa. 

 

Nazwa administratora danych: Powiatowy Dom Dziecka
                                                  ul. Klonowa 2B 
                                                  11-400 Kętrzyn 
 
Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Domu Dzieca w Kętrzynie jest p. Monika Zygmunt-Jakuć
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych należy:
 
1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 
2) monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 
3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 
4) współpraca z organem nadzorczym – niezależnym organem publicznym ustanowionym przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO,
 
5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych
z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE
L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Dom Dziecka, z siedzibą przy
 2. Klonowej 2b, Kętrzyn (11-400).
 3. Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez powyższy adres korespondencyjny oraz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Pani/ Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/ Pana dziecka przetwarzane będą
  na podstawie:
 2. 6 ust. 1 lit e RODO tj. w celu realizacji przez Dom Dziecka w Kętrzynie ustawowych zadań publicznych określonych w przepisach prawa lub w ramach sprawowania misji publicznej powierzonej Administratorowi;
 3. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym między innymi
  w celu promowania  działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności wychowanka,
  a także w celu zapewnienia udziału  w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW;
 4. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych, szczególności realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 5. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników i mienia placówki;
 6. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia dzieci, prowadzenia ewidencji wychowanków, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań
  z zakresu BHP.
 7. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków i pracowników, a także ochrony mienia placówki oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej
  w Domu Dziecka.
 8. W przypadku udostępniania danych osobowych odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych oraz danych Pani/ Pana dziecka mogą być organy administracji rządowej i samorządowej, organy władzy i ochrony prawnej oraz inne podmioty prawne, o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego tak stanowią.
 9. Pani/ Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/ Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 11. Posiada Pani/ Pan, jako rodzic/ opiekun prawny prawo dostępu do treści danych dziecka
  i powiązanych z nimi swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 12. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Wszystkie wymienione w punkcie 8 i 9 prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
 14. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i Pani/Pana jako jego rodziców/opiekunów prawnych lub osób odbierających dzieci ze świetlicy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 15. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania dziecka w placówce są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem dziecka. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje między innymi brakiem publikacji osiągnięć dziecka, zakazem udziału w konkursach i zawodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka z placówki przez osobę inną niż rodzice/ opiekunowie prawni
 16. Przekazane przez Panią/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 17. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 18. Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie zamieszczona na stronie internetowej.

 

Wychowankowie oraz kadra z Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie serdecznie dziękują dziękują Panu .... dyrektorowi z PCE w Kętrzynie za zorganizowanie rejsu żeglarskiego dla dzieci. Serdeczne podziękowania przekazujemy dla Pana ... Szkoła Żeglarska SZEKLA w Giżycku. Dzieci miały przyjemność kilkugodzinnego żeglowania i zapoznały się z podstawami zachowania na żaglówce. Może podczas kolejnych wakacji wyruszymy do Giżycka po obszerniejszą naukę żeglowania i miłego spędzania czasu na żaglówce. Dziewczynki pięknie śpiewają i przygotujemy repertuar szant. Ahoj!

Więcej artykułów…